Patron Saint

OUR GUIDING LIGHT
HH Shrimad Samyamindra Thirtha Swamiji
H.H. Shrimad Sudhindra Thirtha Swamiji
of Shri Kashi Math Samsthan, Varanasi
(Vrindavan at Haridwar)

PARAMADHIKARI
HH Shrimad Samyamindra Thirtha Swamiji
H.H. Shrimad Samyamindra Thirtha Swamiji
Mathadhipathi of Shri Kashi Math Samsthan, Varanasi